Na terenie Ciechanowa montowane są nowe syreny alarmowe, w ramach inwestycji w rozbudowę systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, na który miasto pozyskało ponad 200 tys. zł unijnego dofinansowania. Pierwsza nowa syrena zainstalowana została na budynku Szkoły Podstawowej nr 3, przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Przewidzianych jest w sumie 9 nowych lokalizacji. System będzie gotowy do końca sierpnia.

Pozyskane 213 640,83 zł unijnego dofinansowania stanowi 80% kosztów inwestycji. Wybudowanych zostanie w Ciechanowie 9 nowych punktów alarmowych, w oparciu o syreny elektroniczne o mocy 900 W. Dotychczasowy miejski system składa się z centrali i 7 punktów alarmowych, obejmując zasięgiem około 30% miasta. Finalnie, po rozbudowie, będzie to 16 punktów alarmowych. Ponadto, punkt alarmowy na ratuszu wyposażony zostanie w czujnik skażeń chemicznych oraz w stację pogodową. Czujnik skażeń będzie posiadał detektory i będzie wskazywał m.in. poziom pyłu PM10, który powoduje zjawisko smogu. Wskaże również poziom stężenia pyłu PM2,5, amoniaku oraz promienia jonizacyjnego (to np. promieniowanie powstałe w wyniku awarii elektrowni jądrowej). Do Modułowej Centrali Alarmowej, zlokalizowanej w Urzędzie Miasta, będą przekazywane podstawowe informacje o mierzonych wartościach. Centrala połączona jest z systemem wojewódzkim. Dane z centrali będzie można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Urzędu Miasta.

W czasie pokoju zadaniem punktów alarmowych jest ostrzeganie i alarmowanie ludności o niebezpieczeństwach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami pogody, a w czasie wojny – ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, wystąpieniu skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania usprawni reagowanie na pełne spektrum zagrożeń od sytuacji kryzysowych (powodzie, wichury, burze) po sytuacje czasu wojny.

Nowy system będzie zlokalizowany w miejscach, których dotychczasowy nie obejmuje. Lokalizacje syren to tereny gęsto zaludnione, w szczególności miejsca użyteczności publicznej oraz osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Miejsca montażu nowych syren, prócz SP nr 3, to: ratusz, budynek filii biblioteki przy ul. Kicińskiego, siedziba firmy JAWAR przy ul. Sońskiej, siedziba PWSZ przy ul. Wojska Polskiego, budynek MOPS, budynku ZDZ przy ul. Płońskiej, budynki SP nr 1, SP nr 4, SP nr 7.

W sierpniu, podczas prowadzenia prac instalacyjnych będą przeprowadzane głośne próby działania systemu.

Opracowane zostały plakaty, zawierające informacje, dotyczące sygnałów alarmowych. Plakaty zostaną zawieszone w szkołach podstawowych, średnich, na uczelniach wyższych, w ośrodkach zdrowia oraz innych miejscach publicznych. Ratusz bezpłatnie udostępnia plakaty wszystkim zainteresowanym instytucjom i podmiotom. By odebrać plakat, należy zgłosić się do Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (pl. Jana Pawła II 6, I piętro, pok. nr 122).

Red.