Miasto ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. Do 1,2 mln zł podniesiono łączną pulę środków, o jakie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. Oferty dotyczące zadań z ośmiu obszarów można składać do ratusza do 22 grudnia 2023 r. przy pomocy generatora wniosków on-line Witkac.pl.


Każdego roku Rada Miasta Ciechanów podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Dokument określa zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego i jest wynikiem konsultacji społecznych samorządu z przedstawicielami NGO.
Program na 2024 rok zakłada, że na wsparcie „trzeciego sektora” w realizacji zadań publicznych dla mieszkańców ratusz w nadchodzącym roku przeznaczy łącznie 1,24 mln zł. Zlecenie realizacji zadań (realizowanych w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2024 r.) nastąpi w formie wsparcia tych przedsięwzięć wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:
1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 820 000 zł (790 000 zł w 2023 r.)

Zadanie I.
Upowszechnianie sportu szkolnego: organizacja rywalizacji sportowej
w ramach „Igrzysk młodzieży szkolnej”. 42 000 zł (42 000 zł w 2023 r.)
Zadanie II.
Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży
w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych. 730 000 zł (710 000 zł
w 2023 r.)
Zadanie III.
Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych. 28 000 zł (28 000 zł
w 2023 r.)
Zadanie IV.
Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta. 20 000 zł (10 000 zł w 2023 r.)

2. W zakresie oświaty, edukacji i wychowania przeznaczono kwotę 55 000 zł (55 000 zł w 2023 r.)

Zadanie I.
Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 40 000 zł (40 000 zł w 2023 r.)
Zadanie II.
Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania. 15 000 zł (15 000 zł w 2023 r.)

3. W zakresie pomocy społecznej przeznaczono kwotę 71 000 zł (71 000 zł
w 2023 r.)

Zadanie I.
Organizowanie pomocy osobom potrzebującym, w tym najuboższym. 42 000 zł (42 000 zł w 2023 r.)
Zadanie II.
Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych. 29 000 zł (29 000 zł w 2023 r.)

4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia przeznaczono kwotę 85 000 zł (65 000 zł w 2020 r.)

Zadanie I.
Aktywizacja społeczna seniorów. 55 000 zł (35 000 zł w 2023 r.)
Zadanie II.
Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. 30 000 zł (30 000 zł w 2023 r.)

5. W zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji przeznaczono kwotę 130 000 zł (130 000 zł w 2023 r.)

Zadanie I.
Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku artystycznego. 50 000 zł (50 000 zł w 2023 r.)
Zadanie II.
Organizacja przedsięwzięć międzypokoleniowych lub innych integrujących społeczność lokalną, w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej. 50 000 zł (50 000 zł w 2023 r.)
Zadanie III.
Podejmowanie działań sprzyjających integracji i współpracy międzynarodowej. 30 000 zł (30 000 zł w 2023 r.)

6. W zakresie rozwoju sektora pozarządowego przeznaczono kwotę 16 000 zł (15 000 zł w 2023 r.)

Zadanie I.
Organizowanie wydarzeń i podejmowanie działań integrujących środowiska III sektora oraz promocja wolontariatu. 16 000 zł (15 000 zł w 2022 r.)

7. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przeznaczono kwotę 55 000 zł (49 000 zł w 2023 r.)

Zadanie I.
Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt. 34 000 zł (34 000 zł w 2023 r.)
Zadanie II.
Organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, w tym edukacja ekologiczna . 21 000 zł (15 000 zł w 2023 r.)

8. W zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. 13 000 zł (10 000 zł w 2023 r.)

Zadanie I.
Wspieranie idei przedsiębiorczości, w tym inicjatyw propagujących rozwój zgodny z celami zrównoważonego rozwoju. 13 000 zł (10 000 zł
w 2023 r.)

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:
1) wypełnienie i złożenie oferty za pomocą generatora wniosków on-line zamieszczonego na stronie www.Witkac.pl.
Link do logowania: https://www.witkac.pl/Account/Login#/urzad.
2) dostarczenie oferty wygenerowanej z systemu, wydrukowanej i podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, w terminie do 22 grudnia 2023 roku. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub która wpłynie pocztą po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
Zasady i terminy przyznawania dotacji
W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają następujące warunki:
1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Ciechanowa,
2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę.

Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym wkład oferenta nie może być mniejszy niż 20% całkowitej wartości zadania. Udział wkładu własnego finansowego nie może być mniejszy niż 5% wartości dotacji. Koszty administracyjne zadania nie mogą być większe niż 10% wartości dotacji.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
Wybór ofert nastąpi w terminie do 12 stycznia 2024 roku. Dokona go komisja opiniująca powołana zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Ciechanów. Szczegóły dotyczące zasad konkursu i informacje, które należy uwzględnić, terminy i warunki realizacji zadania oraz kryteria wyboru ofert znajdują się w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (zakładka „Organizacje Pozarządowe”):

https://bip.umciechanow.pl/organizacje_pozarzadowe/ogloszenia_konkursow/Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2024-roku/idn:752.

źródło:UM

 

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska