15 czerwca rozpoczął się nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Postępowanie potrwa do 8 lipca. Aplikować można do Urzędu Miasta. 15 czerwca rozpoczął się nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Postępowanie potrwa do 8 lipca. Aplikować można do Urzędu Miasta. Rachmistrzowie przejdą szkolenia i egzamin, za ich prace przysługuje wynagrodzenie. Nabór już się rozpoczął, będzie trwał do 8 lipca, a zgłoszenia przyjmuje ciechanowski ratusz.Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące wymagania: być osobą pełnoletnią, zamieszkiwać na terenie danej gminy, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydaci zobowiązani są do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyskają informacje o statystyce publicznej (w tym tajemnicy statystycznej), o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego (w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego). Kolejnym etapem naboru jest egzamin. Osoba aplikująca jest wpisywana na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.Kandydaci na rachmistrzów terenowych zarówno podczas szkolenia, jak i egzaminu oraz po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:• Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1),• Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta Ciechanów, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miasta Ciechanów.Adres do doręczeń: Urząd Miasta Ciechanów, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Marta Ozdarska, tel. 23/6749235. W spisie rolnym, który zacznie się 1 września rolnicy mają obowiązek udzielenia informacji o gospodarstwie rolnym. Więcej o Spisie Rolnym 2020 na stronie https://spisrolny.gov.pl.Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego do PSR 2020 jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów.

źródło:UM Ciechanów

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska