Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki jest inicjatorem prestiżowej II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.:

“Narysujcie ciekawą postać do poemiksu pt.: Legendy Ciechanowa”, który ma na celu wspólne współtworzenie poemiksu o najważniejszych legendach w Ciechanowie oraz propagowanie tożsamości lokalnej miasta wśród najmłodszych.

Pomysłodawcą konkursu jest Rafał Kado. Głównymi koordynatorami konkursu są: Joanna Zimowska, Anna Judyta Klep, Krzysztof Sękowski, Jarosław Leszczyński, Rafał Kado.

Konkurs ma na celu:

 • rozwijanie zainteresowania poemiksem wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzację wiedzy i świadomości o naszych legendach,
 • propagowanie postaw patriotycznych,
 • motywowanie dzieci do rozwijania zdolności artystycznych.
 • motywowania młodych ludzi i budowania w nich pasji do nauki,
 • zaangażowanie wszelkich środowisk, od młodych do dziadków, w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.

            Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-16 lat.

            Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej jest narysowanie postaci do legend.
 • rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: format A4 (210 mm x 297 mm)
 • forma – dowolna w tym m.in. obraz, grafika;
 • materiały – papier;
 • praca powinna być wykonana samodzielnie przez autora; kalkowanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją pracy.

            Prace powinny być dostarczone w terminie od 2 listopada 2020 r. do 1 maja 2021 r. pod adres: Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki, Chruszczewo, ul. Słoneczna 4A, 06-400 Ciechanów.

W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się znaleźć dopiski: „Praca na konkurs – Legendy Ciechanowa”.

            Konkurs ma charakter 3-etapowy:

 • etap pierwszy, podczas którego od 2 maja 2021 r. oceny prac dokonuje Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Mistrzowie Sztuki Rafała Kado.

Kapituła Konkursu liczyć będzie dziesięć osób. W jej skład wejdą scenarzyści, ilustratorzy, malarze, ale także przedstawiciele życia kulturalnego wskazani przez Organizatora.

Kapituła Konkursu wyłania zwycięską prace, ale także nagradza (rzeczowo) 10 innych najlepszych. Główna zwycięska praca zostanie nagrodzona rzeczowo, ale także zostanie przygotowana do wydruku i trafi finalnie do poemiksu.

 • etap drugi w miejscu wyznaczonym przez Organizatora w 25 czerwca 2021 r. odbędzie się uroczyste rozdanie nagród.
 • etap trzeci w drugiej połowie 2021 r. zostanie wydany poemiks „Legendy Ciechanowa”, a nagrodzona praca i postać, będzie bardzo ważną częścią w tej publikacji. 

            Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:

 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • oryginalność/kreatywność,
 • walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

            Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas Gali finałowej 25 czerwca 2021 roku.

            Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 721 050 912.

Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do regulaminu.

 

 

 

 

Legendy Ciechanowa.

Regulamin drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.

“Narysujcie ciekawą postać do poemiksu pt.: Legendy Ciechanowa”, który ma na celu wspólne współtworzenie poemiksu o najważniejszych legendach w Ciechanowie oraz propagowanie tożsamości lokalnej miasta wśród najmłodszych.

Przedmiot regulaminu

 • 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, a także poszczególne kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

 

Cel konkursu

 • 2
 • Konkurs ma na celu:
 • rozwijanie zainteresowanie poemiksem wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzację wiedzy i świadomości o naszych legendach,
 • propagowanie postaw patriotycznych,
 • motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych.
 • motywowania młodych ludzi i budowania w nich pasji do nauki,
 • zaangażowanie wszelkich środowisk, od młodych do dziadków, w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.
 • W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych plac plastycznych o tematyce wskazanej w § 5 regulaminu z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 5 regulaminu.

Organizatorzy konkursu

 • 3
 • Organizatorami konkursu są:
 • Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki, Wydawnictwo Kado Studio Sp. z o.o.

 

– zwani dalej łącznie „Organizatorem”.

 • Partnerami i patronami konkursu są: Otwórz się na Ciechanów, CUK Ubezpieczenia – Ciechanów, Akademia dźwięku – szkoła muzyczna, Torus – Park nauki w Ciechanowie, Suczysty, Wydawnictwo Kado Studio.

 

 • Patronami medialnymi są: TVP 3 Bydgoszcz, Polskie Radio Lublin, Radio dla Ciebie, Radio Poznań, CiechTiVi.pl, Nasz Ciechanów.pl, Radio Rekord Mazowsze, TV Ciechanów, Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów, Tygodnik ilustrowany, Radio KRDP, Gazeta PULS Ciechanowa, Gazeta Czas Ciechanowa.

 

 

Zakres terytorialny i uczestnicy

 • 4
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w całym kraju.
 2. Konkurs jest skierowany w zakresie wiekowym 6-16 lat – do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mogą też wziąć w nim udział podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych.

 

Praca konkursowa

 • 5

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej jest narysowanie postaci do legend.
 • rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: format A4 (210 mm x 297 mm)
 • forma – dowolna w tym m.in. obraz, grafika;
 • materiały – papier;
 • praca powinna być wykonana samodzielnie przez autora; kalkowanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją pracy.

 

Warunki udziału w konkursie

 • 6
 • Udział w tym konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 • Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Miejscem zgłoszenia udziału w konkursie i dostarczenia pracy – przesłanie na adres: Wydawnictwo KADO STUDIO Sp. z o.o. Chruszczewo ul. Słoneczna 4A, 06-400 Ciechanów.
 • Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • W konkursie wezmą udział tylko pracespełniające warunki wskazane w § 5 regulaminu, nadesłane lub dostarczone; od 2 listopada 2020 r. do 1 maja 2021 r.
 • W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się znaleźć dopiski: „Praca na konkurs „Legendy Ciechanowa”.
 • W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu terminów wskazanych w § 6 ust. 3 i 5 decyduje data stempla pocztowego.
 • Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do regulaminu.

Przebieg konkursu

 • 7

Konkurs ma charakter 3-etapowy:

 • etap pierwszy, podczas którego od 2 maja 2021 r. oceny prac dokonuje Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Mistrzowie Sztuki Rafała Kado.

Kapituła Konkursu liczyć będzie dziesięć osób. W jej skład wejdą scenarzyści, ilustratorzy, malarze, ale także przedstawiciele życia kulturalnego wskazani przez Organizatora.

Kapituła Konkursu wyłania zwycięską prace, ale także nagradza (rzeczowo) 10 innych najlepszych. Główna zwycięska praca zostanie nagrodzona rzeczowo, ale także zostanie przygotowana do wydruku i trafi finalnie do poemiksu.

 

 • etap drugi w miejscu wyznaczonym przez Organizatora w 25 czerwca 2021 r. odbędzie się uroczyste rozdanie nagród.
 • etap trzeci w drugiej połowie 2021 r. zostanie wydany poemiks „Legendy Ciechanowa”, a nagrodzona praca i postać, będzie bardzo ważną częścią w tej publikacji. 

 

 

Ważne informacje

 • 8
 • Praca konkursowa musi spełniać wymogi regulaminu i poddana zostanie ocenie:

Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:

 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • oryginalność/kreatywność,
 • walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

 

 • Decyzje jury co do wyboru najlepszych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych:

https://www.facebook.com/Og%C3%B3lnopolski-Konkurs-Plastyczny-103791001249182

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Mistrzowie-Sztuki-105571534547118 

https://ogolnopolski-konkurs-plastyczny.blogspot.com/

 

 • Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać odebrane po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie uzgodnionym z Organizatorami.

 

Nagrody

 • 9
 • Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody (komiksy, książki, gadżety), których rodzaj i wartość określi Organizator konkursu:

Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas uroczystości, o której uczestnicy konkursu zostaną poinformowani w sposób wskazany w § 8 regulaminu.

 

Organizator konkursu może oprócz pierwszego miejsca, dodatkowo uhonorować autorów najlepszych prac konkursowych poprzez ich publikację także w komiksie, jak również umieszczenie wizerunków ich autorów na stronach internetowych

 

Dane osobowe

 • 10
 • Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. papierowym wydaniu poemiksu oraz w internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka, w ramach promocji konkursu oraz działalności organizatora.

 

Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

 

Obowiązywanie regulaminu

 • 11

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści regulaminu na stronach internetowych:

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Mistrzowie-Sztuki-105571534547118

https://www.facebook.com/Og%C3%B3lnopolski-Konkurs-Plastyczny-103791001249182, https://ogolnopolski-konkurs-plastyczny.blogspot.com/

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama16
reklama16
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska