W najbliższy czwartek, 29 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ciechanów odbędzie się LVIII  Sesja Rady Gminy Ciechanów. Początek godz. 10:00  

 

Obrady odbędą się wg. następującejo porządku: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

4. Wypowiedzi radnych gminy.

5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.

6. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Ciechanów za rok 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciechanów wotum zaufania za 2022 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok”.

9. Debata i przyjęcie sprawozdania finansowego gminy Ciechanów za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/280/22 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ciechanów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanów.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska