W ramach bieżącego utrzymania dróg, Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska systematycznie zleca naprawy nawierzchni ulic, które jeszcze nie podlegają kompleksowym inwestycjom. Są to zazwyczaj drogi gruntowe oraz te, które w przyszłości czeka budowa podziemnej infrastruktury.

Dziś rozpoczęły się prace przy ul. Marii Ranieckiej. Na 55-metrowym odcinku drogi od ul. Szwanke do ul. Rzeczkowskiej wykonane zostanie potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami.

Zadanie zostało wpisane na tegoroczną listę działań inwestycyjnych i remontowych, opracowaną po spotkaniach osiedlowych z prezydentem miasta.

red.