Mazowsze to jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Nie byłoby to możliwe bez funduszy unijnych. Dzięki aktywności beneficjentów, Mazowsze zakontraktowało już 63,2% środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Cały czas jest szansa na pozyskanie pieniędzy europejskich. Już teraz można rozpocząć przygotowania do listopadowych konkursów. W zasięgu samorządów, przedsiębiorców, ośrodków pomocy społecznej czy instytucji rynku pracy będą cztery nabory, w których unijne dofinansowanie wyniesie ponad 47,6 mln zł.

W listopadzie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Dofinansowanie będzie dotyczyło projektów z zakresu eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. Do przedsiębiorców trafi ok. 5,6 mln zł.
Kolejny nabór to dofinansowanie informatyzacji służby zdrowia w zakresie wsparcia aptek szpitalnych. Pula środków na konkurs to ponad 8,6 mln zł. W listopadzie, po raz kolejny, przewidziane są fundusze dla osób wykluczonych społecznie. Planowany konkurs to kompleksowe wsparcie w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej. Na ten cel, zarząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 31,1 mln zł unijnego wsparcia. Czwarty konkurs ogłoszony w listopadzie dotyczyć będzie pomocy dla projektów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach oraz szkołach zawodowych. Będzie to nabór w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Elementem projektu będzie również nawiązanie współpracy z rynkiem pracy. Wartość dofinansowania wyniesie blisko 2,3 mln zł.
W europejskiej
czołówce
Jesteśmy w trakcie ostatniej tak dobrej perspektywy unijnej dla Polski. Na lata 2014-2020 Polska otrzymała 82,5 mld euro i jest największym odbiorcą unijnych środków. Z unijnego budżetu do Mazowsza trafiło ponad 8 mld zł. Zgodnie z danymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 30 września 2018 r.
województwo mazowieckie znajduje się na czwartym miejscu w Polsce pod względem kontraktacji środków w programach regionalnych.
Mazowiecka Jednostka Wdra-
żania Programów Unijnych ogłosiła już ponad 160 konkursów i naborów pozakonkursowych. Wnioskodawcy złożyli przeszło 8 tys. wniosków na kwotę 12 mld zł z UE. Na listach rankingowych znajduje się ponad 2,7 tys. projektów skierowanych do dofinansowania na kwotę ponad 5,8 mld zł, a podpisanych umów mamy już przeszło 2,5 tys., których unijne dofinansowanie wynosi ok. 5,7 mld zł. Najważniejsze inwestycje to m.in.
e-usługi w sektorze publicznym, rozwój transportu miejskiego, drogi, parkingi, ścieżki rowerowe czy rewitalizacje przestrzeni znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
Informacje o konkursach organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dostępne są na stronie
www.funduszedlamazowsza.eu.
Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74,
lub Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ciechanowie przy Placu Kościuszki 5,
tel. 22 542 27 16, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu.
Nie zwlekaj, już dziś weź udział w bezpłatnych szkoleniach i złóż wniosek o dofinansowanie.
Fundusze z RPO WM są w Twoim zasięgu!