Rozmowa ze Stefanem Pawłowskim Wójtem Gminy Ciechanów

Milena Bonisławska: W ostatnich miesiącach Gmina Ciechanów pozyskała kilka dofinansowań m.in. na inwestycje drogowe z rządowych programów. Proszę powiedzieć, jakie to są kwoty i na co zostaną przeznaczone.

Stefan Pawłowski: Z chwilą objęcia przeze mnie funkcji Wójta Gminy Ciechanów w marcu br, zapowiadałem, że pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój Gminy będzie dla mnie priorytetem. Tym bardziej, że dotychczas Gmina nie była liderem w pozyskiwaniu funduszy. Wszystkie nasze działania były skoncentrowane na przygotowaniu dobrych projektów oraz skutecznym pozyskiwaniu środków na inwestycje i projekty rozwojowe.

W br. Gmina Ciechanów otrzymała dofinansowanie do trzech wniosków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwszy z wniosków obejmuje inwestycję Remont ul. Młynarskiej w Chruszczewie, wysokość dofinansowania 716 tyś. złotych, jest to dofinansowanie na poziomie 80 % kosztów inwestycji. Kolejnym wnioskiem, który spotkał się z pozytywna oceną, to Przebudowa ul. Słonecznej w Chruszczewie. W tym przypadku dofinansowanie stanowi również 80 % kwoty kwalifikowanej, ale do części dotyczącej budowy chodników, dlatego że był to program pod nazwa ,,poprawa bezpieczeństwa nie chronionych użytkowników dróg’’. Kwota dofinansowania wyniesie 528 tyś zł. pozostałe środki na przebudowę nawierzchni będą stanowiły środki własne gminy. Kolejna inwestycja to przebudowa drogi Niestum- Przążewo, droga o długości 1400 m, o szerokości jezdni 5 m i ciągiem pieszo rowerowym, w tym przypadku dofinansowanie wyniesie ok. 3 mln zł i będzie na poziomie dofinansowania 60 % kosztów całkowitych.

Kolejnym źródłem dofinansowania był Rządowy Program Inwestycji Strategiczny popularnie zwany ,,Polski Ład ‘’. W ramach 6 edycji dedykowanej dla gmin po PGR-ich, Gmina Ciechanów uzyskała wsparcie w wysokości 5 mln złotych do przebudowy drogi Chruszczewo – Gorysze. Jest to odcinek o długości 1,8 km, 5 m jezdnia z ciągiem pieszo rowerowym. Z kolei w ramach 8 edycji wspomnianego programu ,,Polski Ład” uzyskaliśmy dofinansowanie również w kwocie 5 mln na drogę Nużewo – Bielin o długości 1,7 km o takich samych parametrach.

Oprócz dofinansowania na inwestycje drogowe, gmina otrzymała dofinansowanie 7 mln zł na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy.

Otrzymaliśmy jako gmina również inne środki w mniejszych kwotach, z Samorządu mazowieckiego w ramach dofinansowania funduszy sołeckich 5 wniosków po 10 tyś, 100 tyś z FOGR na II etap remontu drogi Kownaty Żędowe- Pieńki Niechockie, 150 tyś na remont świetlicy w Gąskach, jak również z WFOŚ i GW kwotę ok. 300 tyś na wymianę opraw i oświetlenia na energooszczędne w SP w Gumowie i Urzędzie Gminy i szereg innych.  

MB: Gmina Ciechanów uzyskała imponującą frekwencję w wyborach parlamentarnych. W związku z zapowiedziami władz za tak licznych udział będzie nagroda.
SP: Frekwencja w Gminie Ciechanów w wyborach wyniosła 74,22 % i okazała się najwyższa w powiecie ciechanowskim spośród gmin, w związku z powyższym uzyskaliśmy dofinansowanie w pełnej kwocie 2,5 mln, składa się na to 1mln na budowę lub remont remiz strażackich OSP, 1 mln na dowolny cel inwestycyjny, i po 250 tyś. dla KGW i klub sportowy, czekamy na przekazanie tych środków. Jest to kolejny zastrzyk finansowy dla Gminy na kolejne inwestycje. W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Ciechanów za rekordową frekwencje oraz za bardzo duże zaangażowanie w sprawy publiczne. To dzięki takiej postawie Gmina Ciechanów zyska dodatkowo 2,5 mln zł, które wykorzysta na dalszy rozwój z korzyścią dla mieszkańców. Mam nadzieję, że jest to dobry prognostyk przed wyborami samorządowymi.

MB: Ważną rzeczą w każdym samorządzie są inwestycje. Proszę powiedzieć jakie inwestycje są obecnie realizowane w gminie. Które są w trakcie, a które na ukończeniu?
SP: Należy wymienić przede wszystkim modernizacje SUW w Gumowie, rozpoczęta jeszcze w 2022 roku a zakończona w czerwcu tego roku. Inwestycja za kwotę ponad 4,6 mln zł z dofinansowaniem  z RFIS Polski Ład w kwocie około 3 mln zł. Oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy łącznie 7 zadań za kwotę ok. 1 mln zł, inwestycje wodociągowe 8 zadań na terenie gminy Ciechanów kwota ponad 1,2 mln zł, wspomniana wymiana oświetlenia w SP Gumowo i Urząd gminy za 300 tyś zł, droga Kownaty Żędowe – Pieńki Niechockie za 250 tyś, remont Świetlicy w Gąskach za łączną kwotę 300 tyś, budowa świetlicy kontenerowej Nużewo za 700 tyś zł, remont świetlicy Niechodzin za kwotę blisko 100 tys. złotych, montaż lamp solarnych za kwotę 180 tyś.,  i inne inwestycje np. w ramach FS. Rozpoczęła się inwestycja remont ul. Młynarskiej i mam nadzieję, że znajdziemy wykonawcę na przebudowę ul. Słonecznej, obie inwestycje w Chruszczewie.

Chciałbym jednak podkreślić, że największe inwestycje są przed nami. Gmina Ciechanów zasługuje na szybszy i wszechstronny rozwój, dlatego przygotowujemy kolejne projekty rozwojowe. Nie zgadzam się z filozofią, że Gminy nie stać było na realizację ambitnych projektów. Z drugiej strony słyszałem opinie, że Gmina nie mogła pozyskiwać funduszy zewnętrznych, bo była za bogata…. Uważam, że Gminę Ciechanów stać na dynamiczny rozwój, ma do tego znakomity potencjał i w pełni na to zasługuje.

MB: Podczas październikowej sesji Rady Gminy Ciechanów została przyjęta uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa.  Co ona oznacza dla Gminy i jej mieszkańców.

SP: Chciałbym podkreślić na początku, że na poprzedniej sesji została uchwalona Strategia Rozwoju Gminy Ciechanów, która jest podstawowym dokumentem określającym kierunki rozwojowe gminy. Jeżeli chodzi o MOF to  Rada gminy podjęła stosowną Uchwałę o przystąpieniu do Partnerstwa MOF w ubiegłym roku. Mimo, że początkowo udział gminy Ciechanów w zadaniach zapisanych w projekcie Strategii był na znikomym poziomie, udało nam się wpisać w końcowym etapie tworzenia strategii szereg interesujących nas zadań własnych jak również dopisać gminę do programów jako partnerzy.

Strategia ponadlokalna promuje współpracę pomiędzy sąsiadującymi samorządami a my jesteśmy gotowi i otwarci na taką dobrą współpracę, żeby skuteczniej pozyskiwać fundusze zewnętrzne na wspólne projekty z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Jako przykład podam ambitny projekt, który udało nam się wpisać do tej strategii, a mianowicie rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w Sokołówku. Wcześniej były plany sprzedaży lub oddania tego terenu. My uważamy, że obiekt ten zasługuje na kompleksową rewitalizację wraz z nadaniem mu funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz uczynienie go znaczącą lokalną atrakcją turystyczną. Liczymy m.in. na dobrą współpracę przy tym projekcie z lokalnymi organizacjami i społecznikami z naszego terenu, aby wypracować wspólną wizję odbudowania tego dziedzictwa kulturowego i szkolnictwa oraz liczymy na współpracę i wparcie finansowe ze strony samorządu wojewódzkiego, który wcześniej zainteresowany był przejęciem tego terenu. Już niebawem będziemy chcieli zaprezentować pierwsze efekty naszych działań.

MB: Zbliża się koniec roku, więc zapewne wkrótce zostaną zaplanowane budżety na 2024 rok. Czy już wiadomo, jak Gmina ma plany?

SP: Wszystko wskazuje, że budżet na rok 2024 będzie rekordowy, tak ze względu na wysokość, ponieważ z obecnych 50 mln w roku 2023, wzrasta do 70 mln w roku 2024, jak i pod względem wydatków inwestycyjnych, które w roku 2024 wyniosą blisko 30 mln, złożą się na to środki zewnętrzne jak również własne gminy. Wspomniane wcześniej inwestycje, które otrzymały dofinansowanie zewnętrzne wymagają realizacji. Z chwilą otrzymania wszelkich zgód na rozpoczęcie inwestycji będziemy jako gmina przystępować do ich realizacji, mam tu na myśli inwestycje drogowe Nużewo- Bielin, Przążewo – Niestum czy Chruszczewo – Gorysze. Z myślą o potrzebach mieszkańców tworzone były projekty w zakresie inwestycji wodociągowej, które to w niedługim czasie powinny być zakończone, łącznie 13 zadań na terenie gminy. Ponieważ są to odrębne zadania z chwilą ukończenia dokumentacji na poszczególne zadania będziemy przystępowali do ich realizacji. Bardzo potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców Chruszczewa jest przebudowa ul. Chruszczewskiej, mam nadzieje, że w niedługim czasie wszelka dokumentacja zostanie uzupełniona i będziemy mogli rozpocząć tę inwestycje w 2024 roku. Kolejne przygotowane inwestycje to remonty dróg w Kanigówku, w Rzeczkach, Gąskach, czy też przebudowa ulicy Wierzbowej i Wrzosowej w Pęchcinie oraz drogi Ujazdówek – Rutki Głowice. Oprócz projektów drogowych i wod – kan chcemy również realizować inne projekty rozwojowe, takie jak budowa placów zabaw, świetlic czy też boisk szkolnych przy SP Gumowo oraz SP Chotum. SP w Chotumiu będzie również poddana głębokiej termomodernizacji. Chcemy zacząć inwestować również w szkolnictwo oraz naszych najmłodszych i w tym zakresie nie boimy się konkurować z większymi samorządami. Tym bardziej, że Gmina Ciechanów się rozwija i przybywa nam coraz więcej mieszkańców, którzy oczekują wysokiej jakości usług publicznych.

MB: Od ośmiu miesięcy zarządza Pan Gminą Ciechanów. Jak ocenia Pan ten czas?

SP: Był to czas przede wszystkim wytężonej pracy, nie tylko mojej, ale wielu pracowników urzędu Gminy Ciechanów. W tym okresie chciałem wykorzystać wszelkie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje, w dużej mierze się to udało. Myślę, że łączna kwota 23 mln, to jest więcej niż w ciągu poprzednich 2 kadencji, najlepiej o tym świadczy. Nie wszystko się udało, bo pojawiają się problemy nie tylko bieżące, ale również te niezałatwione – niektóre od kilku lat. Staramy się porządkować te niezałatwione sprawy i jednocześnie skupiać się na priorytetach i projektach rozwojowych dla Gminy. Był to okres również zmian kadrowych i organizacyjnych, głownie w najbardziej newralgicznym dziale inwestycji. W ostatnim czasie został powołany sekretarz gminy Pan Krzysztof Głowacki, osoba o dużym doświadczeniu samorządowym i administracyjnym. W moim przekonaniu współpraca pracowników i ich zaangażowanie w sprawy gminy nieustannie wzrasta i mam nadzieje, że tak będzie w kolejnych miesiącach. Wyznaję filozofię, że Wójt i urzędnicy mają służyć mieszkańcom i działać na rzecz Gminy, dlatego może jestem wymagającym szefem, ale stawiam na skuteczność w realizacji zadań. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy to rozumieją, podzielają te wartości i są zaangażowani w pracy. Chciałbym podkreślić również dobrą współpracę z Radą Gminy. Większość radnych to prawdziwi społecznicy zaangażowani w pracę na rzecz swojej lokalnej ojczyzny i chciałbym nadal z nimi współpracować.

MB: Zbliżają się wybory samorządowe. Proszę powiedzieć, czy będzie Pan ubiegał się o mandat wójta w Gminie Ciechanów?

SP: W tym momencie mogę powiedzieć, że podjąłem decyzje o kandydowaniu. Dotychczasowe 8 miesięcy pracy jako wójt gminy, plany inwestycyjne, pozyskane środki na ich realizacje opracowania nowych inwestycji, które przyniosą rozwój Gminy Ciechanów i poprawę życia, funkcjonowania mieszkańców dają mi prawo do ubiegania się o tą zaszczytną funkcje. Przede wszystkim w okresie 8 miesięcy poznałem wiele osób z terenu gminy, społeczników, którzy widzą możliwość współpracy ze mną jako wójtem w perspektywie pełnej kadencji. Uważam, że Gmina Ciechanów zasługuje na wiele więcej. Gmina ma bardzo duży potencjał rozwojowy, uważam, że dotychczas nie dość wykorzystywany. Dlatego obecnie pracujemy nad ambitnymi projektami na kolejne lata, które uczynią Gminę Ciechanów jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji do życia, pracy i odpoczynku. Wkrótce będę informował o efektach naszych działań, a że jestem skuteczny to mam nadzieję, że udowodniłem już w ciągu tych kilku miesięcy pracy na stanowisku Wójta Gminy Ciechanów.

Dziękuję za rozmowę

 

 

 

 

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama16
reklama16
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska