16 listopada został złożony wniosek grupy radnych o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego oraz wniosek o odwołanie starosty ciechanowskiego – poinformował naszą redakcję Przewodniczący Klubu Radnych PSL Łukasz Lewandowski. 

 

Sesja nadzwyczajna odbędzie się 22 listopada o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym wniosek o odwołanie zostanie wówczas formalnie złożony i będzie procedowany na grudniowej sesji rady powiatu ciechanowskiego. Poniżej przedstawiamy treść wniosku, razem z uzasadnieniem:

” Wniosek radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego, stanowiących co najmniej 1/4 ustawowego składu rady o odwołanie Starosty Ciechanowskiego

Na podstawie art. 31 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) kierując się troską o zapewnienie prawidłowej realizacji zadań samorządu powiatowego i jego rozwój oraz zaniepokojeniem radnych wywołanym utratą większości w radzie wnosimy o odwołanie Pani Joanny Potockiej- Rak z funkcji Starosty Ciechanowskiego.

 

Uzasadnienie

 

Pani Joanna Potocka – Rak została wybrana na starostę ciechanowskiego  w listopadzie 2018r.,  stając na czele Zarządu Powiatu Ciechanowskiego. Na początku października 2022r. utraciła ostatecznie zaufanie radnych. W ocenie radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego wnioskujących o odwołanie starosty, dalsze sprawowanie przez nią funkcji starosty budzi obawy o skuteczne i rzetelne kierowanie pracami zarządu powiatu, zapewniające realizację zadań publicznych powiatu. Mamy chociażby do czynienia z niedokończonymi inwestycjami , gdzie wykonawcy zeszli  z placu budowy czy brakiem realizacji obiecywanej przez starostę modernizacji drogi powiatowej (ul. Leśna w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice). Ponadto Starosta nie uwzględnia w kreowaniu polityki Powiatu postulatów radnych. Współpraca nie ma partnerskiego charakteru, a w zasadzie nie ma żadnej konstruktywnej współpracy.

               Joanna Potocka – Rak jako Starosta Ciechanowski prezentuje dyktatorski styl zarządzania, kreując tylko swoją własną osobę kosztem zapewnienia warunków dla rozwoju powiatu. W ocenie wnioskodawców również bardzo krytycznie należy ocenić politykę kadrową w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie oraz na stanowiskach kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Od dłuższego czasu pojawiają się zastrzeżenia, co do prowadzonej polityki zatrudnienia, sposobu traktowania pracowników, racjonalności gospodarowania zasobami ludzkimi, jak również naruszania praw pracowniczych w kierowanym przez Starostę jako kierownika Starostwa Powiatowego, urzędzie. Wątpliwe działania Starosty wykonującej czynności z zakresu prawa  w imieniu pracodawcy samorządowego, doprowadziły do powstania konkretnych negatywnych skutków m.in. finansowych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie,  a w konsekwencji dla budżetu powiatu, związanych z koniecznością wypłaty m.in. zasądzonego prawomocnym wyrokiem Sądu  wynagrodzenia za pracę, odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej oraz związanych z tym dodatkowych świadczeń, w tym chorobowych, w wysokości ponad 80.000 zł  plus pochodne, kosztów postępowania sądowego w wysokości  12269,15 zł i samych odsetek za opóźnienie w wysokości 12.233,40 zł. To jest ewidentna szkoda dla budżetu powiatu, której nie łamiąc prawa pracy, można było uniknąć.  Podobnie negatywne skutki finansowe były wynikiem niezgodnego z prawem, co potwierdził zarówno Wojewoda Mazowiecki, Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Warszawie jak i Naczelny  Sąd Administracyjny, odwołania przez zarząd powiatu ciechanowskiego na czele z Joanną Potocką – Rak, dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie.   Zaniepokojenie radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego jest tym większe, że stwierdzenie nieważności uchwały o odwołaniu ze stanowiska dyrektora rodzi skutki prawne w postaci dodatkowych  roszczeń odszkodowawczych wobec budżetu powiatu.  O tym,   że nie są to próżne obawy świadczy fakt, że prawomocnym wyrokiem Sądu już zasądzono  tytułem  odszkodowania dla odwołanego z naruszeniem prawa dyrektora, odszkodowanie w wysokości 29.904,00 zł, koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego 7686,40 zł, a toczą się kolejne procesy  o odszkodowanie w wysokości ponad 100.000 zł o  ochronę dóbr osobistych, w tym zasądzenie  kwoty 20.000 zł na cel społeczny. Kolejna kwota 11.444,40 zł (kwota należności głównych ) od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  Starosta powinien stać na straży przestrzegania prawa, w tym szczególnie prawa pracy, a nie je łamać i narażać powiat na szkody zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. 

               Jako radni Rady Powiatu Ciechanowskiego nie możemy bezczynnie czekać na kolejne przejawy łamania prawa i kolejne tego finansowe  konsekwencje. 

               Równie krytycznie należy ocenić sposób i rzetelność udzielania odpowiedzi na wnioski, interpelacje  i zapytania radnych. Odpowiedzi są niepełne i wymijające. W sprawozdaniu z działalności zarządu powiatu w okresie między sesjami znajdują się tylko wybiórcze, cząstkowe informacje, nie dające radnym Rady Powiatu Ciechanowskiego rzetelnych danych w istotnych dla powiatu kwestiach prawnych, organizacyjnych i finansowych. Rada Powiatu nie jest informowana o wielu ważnych kwestiach, co powoduje trudności w wykonywaniu jej funkcji kontrolnej w stosunku do zarządu powiatu.

               Pozostawienie Pani Joanny Potockiej – Rak na stanowisku starosty grozi stagnacją i brakiem rozwoju Powiatu Ciechanowskiego oraz dalszym niegospodarnym zarządzaniem finansami.

               Powyższe powoduje, że wniosek niniejszy jest uzasadniony i konieczny.”


Pod wnioskiem podpisali się:

1. Sławomir Morawski PSL
2. Jan Andrzej Kaluszkiewicz PiS
3. Wojciech  Rykowski  PSL
4. Barbara Kornatowska PiS
5. Łukasz  Lewandowski  PSL
6. Tadeusz  Wieczorek PiS

Joanna Potocka-Rak w mediach społecznościowych odniosła się do wniosku:

“Jak się okazuje, jedyną legitymacją do sprawowania funkcji Starosty Ciechanowskiego, powinna być legitymacja partyjna.Wniosek został złożony w odpowiedzi na moją rezygnację z członkostwa w PSL i to jest jedyny faktyczny powód dla którego od ponad miesiąca jest urządzany serial pomówień, publicznego obrażania mnie, nawoływania do zrezygnowania z funkcji Starosty, czy wyrzucenie z Klubu w Radzie Powiatu. Jasno już się wypowiedziałam w tej kwestii, że nie zamierzam rezygnować z funkcji Starosty, ale kontynuować inwestycje i inicjatywy, które zapoczątkowaliśmy 4 lata temu i dzięki którym Powiat Ciechanowski zaczął funkcjonować jak samorząd, a nie jak urząd rodem z czasów PRL. Dziś potrzebujemy spokoju i stabilizacji, także, a może przede wszystkim lokalnie. Ale jak się okazuje, w tak niepewnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, głównym wrogiem w Powiecie Ciechanowskim nie jest kryzys czy wojna, ale… kobieta. Wniosek zawierający pomówienia i półprawdy do których się również szczegółowo we właściwym czasie odniosę, podpisany przez w/w Radnych, kończy się stwierdzeniem: >Pozostawienie Pani Joanny Potockiej-Rak na stanowisku starosty grozi stagnacją i brakiem rozwoju Powiatu Ciechanowskiego oraz dalszym niegospodarnym zarządzaniem finansami<” – czytamy we wpisie Joanny Potockiej – Rak. 

Do tematu będziemy wracać. 

Red. 

 

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama16
reklama16
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska