Rodzinne Ogrody Działkowe przezywają swój renesans. Od jakiegoś czasu każdy pragnie mieć kawałek ziemi, gdzie będzie mógł uprawiać ekologiczne warzywa, czy zwyczajnie odpocząć na łonie natury. Teraz działkowcy mogą pozyskać wsparcie finansowe od miasta na budowę lub modernizację infrastruktury na terenach ROD. Ciechanowskie ogrody działkowe mogą liczyć na dofinansowanie nawet 80% wartości inwestycji. Wnioski można składać od 7 lutego do 4 marca 2022 r.


Jak informuje ciechanowski ratusz miejskie dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych mogą być przyznane na budowę, modernizację infrastruktury ogrodowej obejmującej: budynki i budowle, ogrodzenia, drogi i alejki ogrodowe, place zabaw, świetlice, sieci wodociągowe i energetyczne i inne, które mają wpływ na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększają dostępność lokalnej społeczności do terenu.

– Nasze wsparcie umożliwiło już modernizację m.in. ROD „Śmiecin”, dzie wybudowano przyłącza wodociągowe. Ogrody „Nad Łydynią” wymieniły ogrodzenie frontowe, zamontowano nowe furtki oraz bramy. Na terenie ROD „Kolejarz” powstał monitoring. To zadania, które pozwalają działkowcom na podwyższenie standardu i komfortu funkcjonowania ogródków. Jako miasto stale inwestujemy w rozwój zieleni, a ogrody działkowe to jeden z ważnych elementów miejskiego krajobrazu – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Wnioski o dotację miasta dla ROD w tym roku będą przyjmowane do 4 marca 2022 r. Mogą je składać stowarzyszenia ogrodowe (ROD) położone na terenie miasta, a nie osoby fizyczne. Każdy ogród może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie jedno zadanie. Udzielenie dotacji dla danego ROD może być dokonywane raz na dwa lata.

Dotacja nie może przekroczyć 80% poniesionych przez ROD kosztów zadania i nie może być większa niż 30 tys. zł. Dodatkowo miasto może pozyskać jeszcze do 20 tys. zł na realizację inwestycji i remontów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2022”.

ROD ubiegający się o udzielenie dotacji powinien złożyć wniosek (każdy w osobnej kopercie) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem „Dot. dofinansowania dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 2022” lub wysłać go pocztą. Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Miasta Ciechanów (Biuro podawcze ul. Wodna 1, w godz. pracy 8.00-16.00) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Ciechanów pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów. Wniosek musi wpłynąć do Urzędu przed 4 marca 2022 r.

Do wniosku o przyznanie dotacji dołączyć należy: statut wnioskodawcy, wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, sporządzony nie późnej niż na trzy miesiące przed terminem składania wniosku, sprawozdanie finansowe z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający ubieganie się o dotację, Uchwałę Zarządu ROD w sprawie powołania składu Zarządu ROD, wycenę (kalkulację kosztów) w oparciu o aktualne stawki, roboczogodziny i ceny materiałów dla naszego regionu infrastruktury, której dotyczy wniosek o dofinansowanie, mapkę z zaznaczonym miejscem planowanej inwestycji oraz oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Wnioskodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac powinien posiadać pozwolenie na budowę, zgłoszenie i inne wymagane dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
Wniosek o udzielenie dotacji podlega ocenie formalnej. Musi zawierać wszystkie elementy i informacje zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zasad postępowania przy udzieleniu dotacji dla ROD. Wnioski o dotacje będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. W przypadku stwierdzenia braków lub wad we wniosku, za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu kompletnego uzupełnienia. Wnioski rozpatruje komisja. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie umowy, określającej obowiązki w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji.

Red/UM

fot. pixaby

Reklama
Tesali
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama13
reklama13
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska