„Uczyć i wychowywać w wartościach bliskich prawym Polakom, obywatelom tej dużej, ale również małej Ojczyzny”  –  to drogowskaz dla działalności Szkoły Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku, która w tym tygodniu będzie świętować 100-lecie istnienia.

Trudne początki

Choć pierwsze wzmianki o edukacji na terenie gminy Sońsk pochodzą  z początku XIX wieku to na szkołę z prawdziwego zdarzenia trzeba było poczekać do roku 1922. To wówczas rozpoczęły się pierwsze zajęcia lekcyjne uczniów Publicznej Szkoły Powszechnej z czterema oddziałami klasa I łączona z klasą II. Nauczycielem był  pan  Miłoszewski. Lekcje były prowadzone w budynku gminu w Sońsku. Natomiast Roman Piotrowicz i Jadwiga Kurzynkówna uczyli klasy III i IV. Starsi uczniowie naukę pobierali  w budynku parafialnym tzw. „parafialniaku”.  W latach 1925/1926  unkcjonowała Publiczna  Szkoła Powszechna z 4 klasami. 203 uczniów uczyło zaledwie czterech nauczycieli . Szkoła każdego roku zwiększała liczbę klas.  W latach 1932/1933   szkoła została przekształcona w pięcioklasową, a  od roku 1933/1934 utworzono  VI klasę obowiązkową dla wszystkich dzieci i klasy VII nieobowiązkową.  Zajęcia odbywały się   w czterech budynkach w Sońsku i Gołotczyźnie: w budynku „starej” Gminy ( łączone klasy I i II)  w budynku p. Wiśniewskich ( klasa III ), budynku parafialnym ( klasa IV) ) oraz u  p. Molskich w Gołotczyźnie (klasy V, VI i VII)  

Uczniowie klasy IV szkoły w Sońsku przed kościołem parafialnym  1935r.

Nowy budynek szkoły i wojna

Z inicjatywy Szczepana Dobosza  członka Gminnej Rady w Sońsku 1 marca 1939 roku oddano do użytku budynek murowanej 7 -klasowej szkoły z czterema izbami lekcyjnymi. Radość z nowej szkoły nie trwała zbyt długo. 1 IX 1939  wybuchła II wojna światowa. Niemcy  w budynku szkoły  utworzyli  Karny  Obóz  Pracy, który istniał od  12 października 1941 roku do      17 stycznia  1943r.

Po wojnie

W lutym 1945 roku ówczesny kierownik szkoły Jan Górzyński ( pseudonim ,,Czesław Brdak’’) przy współpracy Komendanta Wojennego Gminy, miejscowego proboszcza księdza Stefana Budczyńskiego oraz 12 pozostałych na terenie gminy nauczycieli rozpoczął przygotowania do wznowienia nauki w Sońsku. Zajęcia zostały przywrócone 26 lutego 1945roku.

Jan Górzyński kierownik szkoły w Sońsku

W  kronice szkolnej znalazł się wpis Hanki Ocipińskiej uczennicy klasy VII : „ Szkoła została zamieniona w obóz karny”… „My dzieci zamiast nauki musieliśmy w mrozie zimy zbierać kamienie po polach lub kopać rowy”… „26 lutego 1945 mogliśmy rozpocząć naukę w nowej szkole. Wysoko na maszcie powiewał sztandar biało- czerwony, a z naszych młodzieńczych piersi wzbiły się pod niebo słowa – „ Jeszcze Polska nie zginęła”

 15 lipca po pięciu miesiącach nauki zakończono pierwszy po wojnie rok szkolny. W czasie wakacji z Bądkowa przywieziono jeden  z poniemieckich baraków i utworzono  w nim świetlicę  szkolną. Na potrzeby szkoły został również zaadoptowany budynek  po dziedzicu Perzanowskim.

Świetlica szkolna utworzona w poniemieckim baraku

Rok szkolny 1945-1946 przyniósł zmiany na stanowisku kierownika. Jan Górzyński został przeniesiony do Rypina a na jego miejsce zajął Jan Ostrowski. Po roku znów powrócił do Sońska.  Wówczas aukę rozpoczęło 399 uczniów w dziewięciu klasach 7-letniej Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia. Planowano również  rozbudowę szkoły. 

Zakończenie roku szkolnego 1947r.

Po koniec lat 40-tych placówka  zmieniła nazwę z  Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia na Szkołę Podstawową. Opracowano  i wdrożono  nowe  programy  nauczania oparte  na założeniach marksistowsko-leninowskich ( m.in. wprowadzono  nauczanie  języka rosyjskiego od klasy V ).  Po raz kolejny Jan Górzyński opuścił szkołę w Sońsku i przeniósł się do Płocka. W pierwszym półroczu zastąpił go  Eugeniusz  Brzozowski, a w drugim . Włodzimierz  Kluszczyński. Funkcję tę pełnił do  X 1955 roku, a potem na tym stanowisku do końca roku szkolnego zastąpiła go Eugenia Pawlak.

Uczniowie szkoły w Sońsku rok 1956/57

Szczepan Dobosz patronem

W 1956 roku kierowanie  szkołą przejął Stanisław Lesiński. Szefował placówce do 1971 roku po czym przeszedł na emeryturę.  W roku szkolnym 1962/1963  organista Józef Wiśniewski założył w szkole zespół muzyczny. Na początku lat 70-tych Szkole Podstawowej  w Sońsku nadano imię zamordowanego w czasie okupacji Szczepana Dobosza.

Święto Pieśni  1959 rok.

Szkoła się rozwija

Po objęciu przez Kazimierza Rokickiego stanowiska kierownika szkoły (1971/1972) podjęto decyzję o dalszej rozbudowie placówki. Od następnego roku szkolnego funkcję dyrektora pełnił  Eugeniusz  Kozłowski.

29 września  1973 roku w sońskiej podstawówce odbyło się pierwsze w historii szkoły  pasowanie  pierwszoklasistów na uczniów. Z roku na rok szkoła się rozwijała. 

Budynek szkoły  rok 1964

1 września 1974  roku powołano  Zbiorczą  Szkołę  Gminną w Sońsku punktami filialnymi w: Bieńkach, Drążewie,    Ciemniewku, Ciemniewie. Uczniowie klas  I – IV pobierali naukę  w punktach filialnych, a pozostałych w Sońsku.  Ponadto zakończono budowę nowej świetlicy wraz ze stołówką, biblioteką szkolną i kotłownią. Rozpoczęto również  budowę  dużej sali gimnastycznej, którą oddano do użytku 1976 roku. Ponadto została wprowadzona nauka na dwie zmiany.

Od września 1981 roku funkcję dyrektora pełniła dyrektora szkoły  Barbara  Sobolewska a wicedyrektora Piotr Krupiński.   Barbara Sobolewska kierowała szkołą do 31 sierpnia 1990 roku, a potem Marek Reszka, który po 15 latach pracy w Szkole Podstawowej w Sońsku odszedł na emeryturę.

„Mała szkoła” i dalsza rozbudowa

1 września 1991 roku została oddana do użytku tzw. ,,Mała Szkoła’’ gdzie naukę pobierały dzieci klas  I – III.  Mieściła się ona w przekazanym budynku po zlikwidowanej przyzakładowej szkole zawodowej. Natomiast klasy  IV – VIII  uczyły się w  gmachu głównym szkoły.

Rok 1999   to  czas kiedy podjęto decyzję o dalszej rozbudowie szkoły. Wynikało to  z powstania 6-letniej Szkoły Podstawowej  i 3-letniego Gimnazjum. Dobudowano  nowe skrzydło  mieszczące   trzy dodatkowe pracownie lekcyjne dla szkoły  podstawowej oraz wiele  pomieszczeń pomocniczych ( m.in. nowe łazienki ) i małą  salę  gimnastyczną .  

Od  2005 roku dyrektorem szkoły był  Włodzimierz Drążek.  Wicedyrektorem została Jolanta Teklińska, która w roku szkolnym 2011/2012 pełniła obowiązki dyrektora a od września 2012 do 24 lutego 2015 powierzono jej funkcję dyrektora. Od 2015 roku do 2020roku szkole dyrektorował Marek Wudarczyk.

W czerwcu 2017 roku podjęto decyzję o likwidacji ,,Małej Szkoły’’ i przeniesieniu uczniów klas I – III do budynku głównego.

Od września 2021 roku do chwili obecnej dyrektorem szkoły jest Dariusz Mosakowski.

Inna, a jednak taka sama

Budynek Szkoły Podstawowej w Sońsku rok 2022 

Jak widać, na przestrzeni lat szkoła w Sońsku zmieniała swoje oblicze. W istocie jednak pozostała taka sama – jest nie tylko ważną częścią lokalnej społeczności, ale jest też częścią naszego życia. Mimo upływu lat, szkole nadal przyświeca dewiza: najważniejszy jest młody człowiek, duszą szkoły – nauczyciel i wychowawca, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci.

Nie przypomina już  tej sprzed wieku. Nie ma już dawnych mebli, pomocy dydaktycznych, są za to komputery i pracownia komputerowa, tablice interaktywne, sala językowa, nowoczesne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią tartanową, monitoring. Zamiast tradycyjnego papierowego dziennika jest dziennik elektroniczny. Szkoła przeszła modernizację. Sale lekcyjne są wspaniale wyposażone a dla  najmłodszych uczniów kąciki zabaw.

Wspomnienia

Każdy jubileusz skłania do refleksji nad mijającym czasem, łączy tradycję z nowoczesnością, a doświadczenie z młodością i staje się niepowtarzalną okazją do wzajemnych spotkań po latach, wspomnień i odwiedzenia szkolnych murów.

Uroczystości jubileuszowe odbędą  się 23 września 2022r. Wydarzenie rozpocznie się Mszą św. o godz. 9: 00 w Kościele Parafialnym w Sońsku. Po niej dalsza część obchodów odbędzie się na terenie szkoły.

 

Opr. Mil.

Fot. „Gmina Sońsk prawdą i legendą pisana” S. Rydzewski/SP Sońsk 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
www
Z4ioDDNw
1050x320 a
scena-reklama-v3_5-
rudnik
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
www
Z4ioDDNw
1050x320 a
scena-reklama-v3_5-
rudnik
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
cicholska
Reklama
teletronik
Reklama
1A_undersitlai_320x640
1A_undersitlai_320x640
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Ogłoszenie
ogloszenie