Już tylko klika dni zostało na złożenie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego. Autor musi mieć ukończone 16 lat, może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej. Formularz można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta, papierowa wersja dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta UM przy ul. Wodnej 1. Do zasad Budżetu Obywatelskiego, na wniosek mieszkańców i radnych, wprowadzono kilka modyfikacji, m.in. konieczność poparcia wniosku listą z podpisami mieszkańców.

 

Do propozycji projektu ogólnomiejskiego pomysłodawca musi załączyć listę z podpisami co najmniej 50 mieszkańców miasta, natomiast do osiedlowego – minimum 20 mieszkańców danego osiedla.

W tej edycji wykluczone są projekty dotyczące nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych, jednak można zgłaszać modernizacje i rozbudowy tych już istniejących.

 

Propozycje mogą dotyczyć spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. Propozycje w czerwcu będą analizowane przez powołaną przez prezydenta komisję, która zarekomenduje te wybrane do głosowania. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej. Mieszkańcy będą mogli przyglądać się pracom komisji, a w przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez komisję, pomysłodawca będzie mógł odwołać się w ciągu trzech dni.

 

W lipcu odbędzie się głosowanie. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył 16 rok życia. Głosować będzie można internetowo oraz papierowo w wyznaczonych punktach w mieście. Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. W przypadku formy papierowej, przy urnie obecny będzie urzędnik, któremu należy okazać dowód tożsamości. W przypadku oddawania głosu elektronicznie, głosujący na swoją skrzynkę e-mailową otrzyma specjalny link – po kliknięciu w ten link głos będzie uznany za oddany. Ponadto miesiąc od ogłoszenia wyników każdy będzie miał wgląd w swój oddany elektronicznie głos (poprzez specjalny formularz). Prace komisji liczącej głosy będą obserwowali radni, każdy klub może wytypować jednego swojego przedstawiciela.

 

Niezmiennie obowiązuje reguła, że im większa ogólna frekwencja w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego – tym więcej środków zostanie zabezpieczonych na realizację zwycięskich zadań spośród zgłoszonych przez obywateli projektów zakwalifikowanych do głosowania.

W każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł) oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała kwota. W kategorii ogólnomiejskiej będzie lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. zł, twardy natomiast 200 tys. zł.

Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt.

 

Wyniki głosowania będą ogłoszone w sierpniu. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2019 roku.

 

Wszelkie szczegóły związane z Budżetem Obywatelskim publikowane są na przygotowywanej przez Urząd Miasta Ciechanów specjalnej stronie internetowej bo.umciechanow.pl.

 

Ostateczny termin mija z końcem maja.

 

Red.