Wójt Gminy Sońsk ogłasił  konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku.

Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania m.in:  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;  ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Oferty należy składać w postaci papierowej, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku” w terminie do dnia 6 maja 2024 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Sońsku (decyduje data i godzina wpływu oferty do urzędu) osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Sońsku, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk.

 

Szczegółowe informacje – https://sonsk.biuletyn.net/?bip=2&cid=3001&id=8782 

 

 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska