IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zygmunta z Opinogóry”
Ciechanów – Opinogóra 2023

REGULAMIN

Motto:
Szata polska nieskalana,
Przenajczystsza i świetlana
/Zygmunt hr. Krasiński, Psalm miłości/

Patronat:
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ciechanowa

Cele Konkursu:
– Odkrywanie talentów literackich wśród młodzieży
– Konfrontacja twórczości poetyckiej młodych osób
– Ożywienie życia literackiego Ziemi Ciechanowskiej
– Propagowanie i promocja współczesnej poezji

Zasady uczestnictwa:
1. Tematyka Konkursu jest dowolna, ale osobno można dołączyć też jeden wiersz inspirowany twórczością Zygmunta Krasińskiego /przewidywana jest za to nagroda specjalna/ i na temat Ciechanowa /przewidywana jest druga nagroda specjalna/
2. W Konkursie może uczestniczyć młodzież w wieku 14-21 lat.
3. Konkurs ma charakter otwarty
4. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 4 utwory poetyckie /każdy w 4 egzemplarzach/, wyłącznie w maszynopisie
5. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach i są pracą własną autora.
6. Wiersze należy nadesłać na adres: Związek Literatów na Mazowszu, Plac Piłsudskiego 1, 06-400 Ciechanów (Miejska Biblioteka Publiczna)
7. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem z dopiskiem „O Laur Zygmunta z Opinogóry” i do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, imię i nazwisko, wiek, adres, e-mail i telefon kontaktowy
8. Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2023 roku /decyduje data stempla pocztowego/
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podczas jubileuszowej XXVIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji /7 października 2023 roku/. O wręczeniu nagród powiadomione zostaną tylko osoby nagrodzone.
10. Jury, powołane przez organizatorów, decyduje o podziale nagród. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, a także dwie nagrody specjalne: za wiersz inspirowany twórczością Zygmunta Krasińskiego oraz za wiersz na temat Ciechanowa.
11. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
13. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nieodebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą do puli na rok następny.
14. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów przejazdu.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.883 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.
Bliższych informacji udziela Piotr Kaszubowski, wiceprezes Związku Literatów na Mazowszu, tel. 798-041-801, e-mail: pikas@op.pl

Organizatorzy:
Związek Literatów na Mazowszu w Ciechanowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Konkurs dofinansowany przez:

– Prezydenta Miasta Ciechanowa
– Samorząd Województwa Mazowieckiego
– Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Załącznik do Regulaminu

Klauzula informacyjna dla uczestników IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zygmunta z Opinogóry”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informujemy że:
● administratorem zbieranych danych jest Związek Literatów na Mazowszu, pl. Piłsudskiego 1; 06-400 Ciechanów, reprezentowany przez Prezesa Zarządu;
● z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: pikas@op.pl;
● celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, rozliczenie wydarzenia i przyznanych nagród, publikacja wyników, promocja Związku Literatów na Mazowszu oraz archiwizowanie wydarzeń;
● podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO;
● dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;
● dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia, a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
● podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie;
● zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
● przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
● przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;
● w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska